Hyddorna i alpdalen

Hyddorna i alpdalen

65 × 54 cm